NEWS: Discrete choice analysis Method

Discrete choice analysis